Jaarplan 2024 Seniorenraad gemeente Berg en Dal

We richten ons als Seniorenraad primair op het belang van senioren (55-plus), maar wel met oog voor het algemeen belang van alle burgers, jong en oud. Gevraagd en ongevraagd dienen we de gemeente van advies.

Binnen het beleidsveld Zorg & Welzijn blijven we ons inzetten voor bereikbaarheid van voorzieningen. Als gevolg van personeelstekorten is er minder huishoudelijke hulp geleverd. Hierdoor zijn hulpvragers gedeeltelijk verstoken geweest van toegekende hulp. We hebben de gemeente de suggestie gedaan om met meerdere zorgaanbieders contracten af te sluiten onder voorwaarde dat zij onderling als achtervang dienen. Op die manier kan de toegekende hulp ook daadwerkelijk worden geleverd. Wij zullen hier dit jaar aandacht voor blijven vragen.

Voorkomen is beter dan genezen, en werkt kostenbesparend. Aandacht voor preventie is derhalve geboden. We nemen dit jaar dan ook actief deel aan het Kernteam ketenaanpak valpreventie. Het doel is om met allerlei partners in het veld een samenhangend preventieprogramma op te stellen ter uitvoering in de praktijk. We focussen ons daarbij niet alleen op een valtraining en tips om vallen te voorkomen door mogelijke risicofactoren in huis te verwijderen. Preventie is ook zorgen voor voldoende beweging, het aanhouden of -nemen van een gezonde leefstijl. Bewustwording van het belang hiervan moet onderdeel zijn van het aanbod in het kader van ketenaanpak valpreventie. Hier zullen we steeds in het kernteam aandacht voor vragen. Uiteraard is bewustwording niet louter van belang voor senioren, maar voor ieder, jong en oud. Aandacht voor gezonde leefstijl bij jongeren voorkomt ellende op latere leeftijd, en daarmee een bovenmatig beroep op voorzieningen. Voor huishoudens die moeilijk rond kunnen komen en/of met schuldproblematiek kampen ligt hier een grotere uitdaging omdat de kosten van gezonde voeding hoger liggen dan de wat minder gezonde voedingsproducten. 

Ouderen die alleen van hun AOW en geen of klein pensioen moeten rondkomen hebben het financieel zwaar. Maar zij zijn lang niet allemaal in beeld. We spreken in dat geval van ‘stille armoede’, vaak verborgen gehouden uit schaamte. Deze ouderen staan veelal aan de kant, zijn onzichtbaar, mogelijk eenzaam, en worden niet of nauwelijks bereikt. Hoe hen te bereiken en te interesseren voor preventieprogramma’s, ontmoetingsbijeenkomsten etc.? Het versterken van sociale cohesie door het bieden van ontmoetingsmogelijkheden heeft dit jaar onze specifieke aandacht.

We worden regelmatig opgeschrikt door berichtgeving in de regionale en landelijke pers over agressie jegens ouderen, oplichting en financiële uitbuiting, soms ook door naaste familieleden. Hoezeer dit speelt in onze gemeente is niet zichtbaar, maar op basis van landelijke gegevens moet dit ook in de gemeente Berg en Dal aan de orde zijn. We willen hier dit jaar aandacht aan besteden: hoe krijgen we hier zicht op, en vooral wat is hier aan bewustwording en preventie te doen.

Het Langer Zelfstandig Thuis (kunnen blijven) Wonen is voor senioren een prima uitgangspunt zolang ervan uitgegaan wordt dat dat ook in de eigen/huidige woning mogelijk is, en zo niet, dan in een andere geschikte woning. Er dienen dan wel geschikte (kleinere en levensloopbestendige) woningen in de aanbieding te zijn. Hiervan is nauwelijks sprake: te weinig en/of te duur. Met onvoldoende aanbod komt de zo gewenste doorstroming op de woningmarkt niet tot stand, en blijft men in de te grote en niet aangepaste gezinswoning zitten. Langer Zelfstandig Thuiswonen (LZT) is van belang voor zowel senioren die in een sociale huurwoning wonen als voor senioren die in de vrije sector huren of in een woning in eigendom wonen. Door de woningcorporaties en de provincie worden verhuiscoaches ingezet voor senioren die een voor hen te grote gezinswoning met 3 slaapkamers huren en mogelijk gebaat zijn met een kleinere woning. Wij vragen de provincie om ook verhuiscoaches te faciliteren voor senioren in de vrije huursector of wonend in een woning in eigendom. Doorstroming in dat deel van de woningmarkt is ook van belang.

Op het aandachtsveld Vervoer kunnen we met tevredenheid constateren dat met de start van ANWB AutoMaatje over de hele gemeente van-deur-tot-deur-vervoersdiensten actief zijn voor degenen die daar op aangewezen zijn. Dit om activiteiten buiten de deur te ondernemen of al dan niet noodzakelijke bezoeken af te kunnen leggen. Van belang hierbij is dat al deze vervoersmogelijkheden goed en volledig te vinden zijn, in ieder geval op of via de website van de gemeente. Hier ontbreekt het nog aan. Dit heeft onze voortdurende aandacht.
We blijven onze aandacht dit jaar en volgende ook richten op het behoud van het Openbaar Vervoer (OV) voor de bestaande kernen, en het aansluiten hierop bij realisatie van grotere woonplannen, nieuwe wijken. Een goed en bereikbaar OV is vooral van belang voor senioren en mensen die niet zo goed ter been zijn. Goed en op redelijke afstand bereikbare bushaltes zijn dan voorwaarde. Dan moeten zij niet geconfronteerd worden met verplaatsing van bushaltes naar plekken die qua afstand veel moeilijker bereikbaar zijn.

We hebben als Seniorenraad een goed en constructief contact met de gemeente, zowel met de beleidsambtenaar als met de wethouder. Binnen deze structurele contacten willen wij bovenstaande onderwerpen onder de aandacht van de gemeente brengen en ons inzetten voor een goed/beter seniorenbeleid.

Seniorenraad gemeente Berg en Dal
Maart 2024.