Jaarplan 2020

Jaarplan 2020 Seniorenraad gemeente Berg en Dal

We richten ons als Seniorenraad primair op het belang van senioren (55-plus), maar wel met oog voor het algemeen belang van alle burgers, jong en oud. Gevraagd en ongevraagd dienen we de gemeente van advies.

Het beleidsveld Zorg & Welzijn staat onder druk door de almaar oplopende kosten in het Sociaal Domein. Met enige regelmaat komen besparingsopties langs welke
we zullen beoordelen op hun effect voor de burger. Daar waar dit ons inziens tot ongewenste gevolgen leidt zullen we dat aankaarten bij de gemeente. Het is wel onze plicht om serieus naar de kostenkant te kijken en reële besparingsmogelijkheden te ondersteunen. De kosten in het Sociaal Domein zijn voor een groot deel onbeheersbaar omdat die het gevolg zijn van landelijk beleid: het bij de gemeente neerleggen van taken in het Sociaal Domein zonder voldoende financiële middelen. De trap-op-trap-af-financiering door het Rijk blijkt daarbij een negatieve factor als het Rijk minder uitgeeft dan begroot: dit wordt doorberekend naar de gemeenten in een korting op de reeds verstrekte gemeente-uitkering. Dit leidt tot een bezuinigingsopdracht voor de gemeenten, en in ons geval tot een extra bezuinigingsopdracht op de toch al forse opdracht die er ligt vanwege de kosten in het Sociaal Domein.

De eenzaamheids- en/of zingevingsproblematiek blijkt moeilijk aan te pakken in onze gemeente. Hoe groot dit probleem werkelijk is blijkt moeilijk in kaart te brengen. Onze gemeente heeft zich (nog) niet aangesloten bij het landelijk actieplan Eén tegen Eenzaamheid. Dit actieplan voorziet in een aantal in te zetten instrumenten, o.a. een programma voor het opzetten van te houden huisbezoeken bij ouderen (75-plus). We blijven ons inzetten om dit actieprogramma op de agenda te houden.

We blijven ook pleiten voor het formuleren en opzetten van ouderenbeleid omdat we vinden dat dit onvoldoende tot zijn recht komt. Dat in alle beleidsvoornemens ook integraal aandacht wordt besteed aan ouderen is wat ons betreft wat te vrijblijvend. We vinden dat er specifiek aandacht moet zijn voor ouderenbeleid gezien de veronderstelde eenzaamheids- en zingevingsproblematiek, en de problemen op het gebied van wonen en vervoer/mobiliteit. Ouderen die graag willen verhuizen naar voor hen geschiktere woonruimte kunnen dat vaak niet omdat er geen geschikte woning voorhanden is of financieel onbereikbaar. Vooral in de sociale huursector speelt dat probleem.

Contact met gemeenteraad:
We proberen meer in contact te komen met de gemeenteraad om onze mening en wensen op het terrein van ouderenbeleid beter te kunnen wisselen. Helaas zijn de thema-avonden over Sociaal Domein en de Woonagenda anders ingevuld dan we hadden verwacht. Het zijn informatieavonden geworden voor de raads- en carrouselleden waarbij de burger niet wordt uitgenodigd, dus ook wij niet. Wij brengen dit uiteraard ter sprake in ons overleg met de gemeente, zowel met de beleidsambtenaar als de wethouder. We streven er naar om hierin toch een rol te kunnen vervullen en onze visie en inzet beter onder de aandacht van de raad, en dus de politiek, te kunnen brengen.

Op het beleidsterrein Wonen vragen we aandacht voor de woonbehoefte van ouderen, naast dat van jongeren/starters op de woningmarkt. Met name vragen we aandacht voor alternatieve woonvormen zoals het hofjeswonen zoals o.a. weergegeven in het ‘Knarrenhof-concept’. De nu geldende Woonagenda stipt de mogelijkheid of wenselijkheid hiervan wel aan, maar vertaalt dat niet in concreet te nemen stappen. Wij willen de actualisatie van de Woonagenda dit voorjaar aangrijpen om aan te dringen op daadwerkelijk te nemen stappen in deze. Ouderen

die verhuizen naar een vaak kleinere aangepaste woning of appartement zorgen voor doorstroming op de woningmarkt, zeker in de sociale huursector. Nu zitten ouderen vaak vast aan hun huidige woning omdat er geen adequate woningen voorhanden zijn of financieel onbereikbaar, en daarmee stagneert de woningmarkt.

Op het beleidsterrein Vervoer/Mobiliteit blijven we ons sterk maken voor een gemeentedekkend vervoersnetwerk. In alle kernen van de gemeente moet het voor mensen die voor lokaal vervoer afhankelijk zijn van derden mogelijk zijn een beroep te doen op een vervoersdienst, zodat zij niet gedwongen aan huis zijn gebonden. Voor de kernen waar geen lokaal vraagafhankelijk vervoersdienst aanwezig is zien wij mogelijkheden voor het opzetten van een servicepunt AutoMaatje zoals dat door de ANWB wordt aangeboden. Deze vervoersdienst door vrijwilligers met eigen vervoer kan prima bestaan naast de in andere kernen aanwezige vervoersinitiatieven, en is zeker niet bedoeld als concurrent hiervan. We zijn hierover inmiddels met de gemeente in gesprek.

Vanuit Veiligheidsoogpunt is het belangrijk dat ouderen in adequate woningen zijn gehuisvest. Een specifiek woningaanbod voor ouderen kan hierin voorzien. Ook alternatieve woonvormen kunnen bijdragen aan een groter gevoel van veiligheid. Aandacht voor kwetsbare ouderen is nodig. Waar mogelijk zetten we ons hiervoor in. Ook de kwetsbaarheid van ouderen in het verkeer heeft onze aandacht. Met name de ontwikkelingen met betrekking tot de verkeersafwikkeling in/door het centrum van de verschillende kernen zullen we kritisch volgen.

Communicatie

Via vertegenwoordiging in de Seniorenraad van ouderverenigingen bereiken we een groot deel van onze achterban. De informatie via onze website behoeft verbetering. We zijn bezig onze website aantrekkelijker, informatiever en up-to- date te maken. Dit moet zijn beslag in het voorjaar krijgen.