Jaarplan 2023

Jaarplan 2023 Seniorenraad gemeente Berg en Dal

 

We richten ons als Seniorenraad primair op het belang van senioren (55-plus), maar wel met oog voor het algemeen belang van alle burgers, jong en oud. Gevraagd en ongevraagd dienen we de gemeente van advies.

Het beleidsveld Zorg & Welzijn staat ook dit jaar onverminderd onder druk. Het ‘Koersdocument Sociaal Domein en lokale toegang’ geldt nog t/m 2025, evenals de uitwerking daarvan in het ‘Herstelplan’. De hierin gemaakte keuzes om de kosten in de hand te houden en de keuzes voor bepaalde bezuinigingen op het Sociaal Domein blijven derhalve staan. Door een onverwacht positieve ontwikkeling m.b.t. de begroting van 2022 zijn de bezuinigingen voor 2022 teruggedraaid, maar de bezuinigingsafspraken voor 2023 en volgende jaren zijn blijven staan. We blijven de ontwikkelingen uiteraard kritisch volgen, en waar mogelijk zullen we onze invloed benutten om de negatieve gevolgen van de bezuinigingen voor de ouderen, maar ook voor bijvoorbeeld de jeugd over het voetlicht te brengen. Onlangs werd pijnlijk duidelijk hoe de Jeugdzorg, met name voor de meest kwetsbare jeugd, onder druk is komen te staan van de zo goedkoop mogelijke inkoop van Jeugdzorg. Het heeft geleid tot lange wachtlijsten i.p.v. directe en adequate hulpverlening aan jongeren. Gelukkig hebben de regiogemeenten ingezien dat het noodzakelijk is om hierin reëlere prijsafspraken te maken.

We zien de druk op ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te Wonen steeds verder toenemen. Staat enerzijds de zorg aan huis / thuiszorg / hulp in de huishouding onder druk vanwege de kosten zodat er (soms) minder dan nodig wordt toegekend, anderzijds wordt er te weinig zorg geleverd als gevolg van personeelstekorten. Dit laatste is pijnlijk duidelijk geworden tijdens en na de coronapandemie. Het gevolg is dat de druk op de mantelzorgers nog groter wordt, en die worden al zo zwaar belast. We hebben eerder, met verwijzing naar ‘De nieuwe route’ van Anke Siegers,  betoogd dat het inzetten op ‘eigen kracht’ en een beroep doen op het eigen sociale netwerk een doodlopende weg is, wat vraagt om een andere benaderingswijze. Deze houdt in dat de sociale omgeving op vrijwillige basis, maar wel als mede-eigenaar van het op te lossen probleem hierbij betrokken worden. We zullen hier de komende tijd nadrukkelijker aandacht voor vragen.

Bij het Langer Zelfstandig Thuis (moeten) wonen loopt men het gevaar van vereenzaming, iets wat vaak onzichtbaar is, want zich afspelend achter het scherm / de gordijnen van het eigen (huur)huis.
In het kader van bestrijding van eenzaamheid is de Seniorenraad sinds medio 2022 betrokken bij een project ter stimulering en bevordering van reeds bestaande en nieuwe activiteiten voor de ouderen in onze gemeente. Naar aanleiding van een behoeftebepaling  onder 60-plussers  in de gemeente zijn er onder de titel “Doet u ook mee in Berg en Dal” een aantal nieuwe activiteiten op het programma gezet (zoals kunst en cultuur, creatieve activiteiten, fotografie) en proberen we reeds bestaande activiteiten meer te promoten (bv. bewegen, repaircafé). Dit project wordt mede ondersteund door o.a. de gemeente, Forte Welzijn en de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. Er is een jaarprogramma opgesteld en  maandelijks zal hier via  “de Rozet” en Omroep Berg en Dal aandacht aan worden besteed.
De voorgenomen huisbezoeken aan 65-plussers hebben nog niet plaats gevonden. We vragen hier dit jaar wederom aandacht voor, omdat dat een beter beeld geeft van de nu verborgen noden van een deel van de senioren, wat uiteraard moet leiden tot een beter seniorenbeleid.

Op het aandachtsveld Vervoer constateren we dat dat er nog altijd druk staat op het Openbaar Vervoer (OV). De mogelijke ‘strekking’ van buslijnen, het niet langer door maar langs dorpskernen rijden van bussen (met name buslijn 80 door Ooij)is weliswaar voor even van de baan, maar komt naar verwachting bij de/een nieuwe aanbesteding van het OV weer volop op tafel. De gemeente heeft dit inmiddels regionaal aan de orde gesteld, en er is hierover contact met de Provincie, want die gaat daar over. Uiteraard blijven we dat volgen.
Lokaal vraagafhankelijk vervoer van deur-tot-deur in de hele gemeente Berg en Dal wordt naar verwachting dit jaar verwezenlijkt. Naast de bestaande initiatieven zoals Toek Toek in de kern Berg en Dal, vrijwillige vervoersdienst Ooij, vervoersdienst via het SWOM in Millingen zal ANWB  AutoMaatje Berg en Dal lokaal vervoer op aanvraag bieden voor die delen van de gemeente waar nog geen vervoersdienst actief is.  De Seniorenraad heeft zich hier hard voor gemaakt, en zal dit initiatief warm blijven ondersteunen. Wij zien dit ook als een alternatief mocht elders in de gemeente een vervoersdienst omvallen.

De flink gestegen kosten van energie (gas en elektriciteit) leiden tot een toename  van energie-armoede, ook bij ouderen. Hier is sprake van als men de hoge kosten van energie niet langer meer op kan brengen. De landelijke overheid is hierin te hulp geschoten door het toekennen van energietoeslagen aan alle huishoudens en het instellen van een energiekostenplafond. Dit lost de energiearmoede niet op daar waar mensen met hoge woon- en energielasten kampen en daar zelf niets of weinig aan kunnen doen. We zullen binnen het Platform Armoedebestrijding hier aandacht voor vragen en mee zoeken naar mogelijke oplossingen.

De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben geleid tot een geheel ander college, want geheel gevormd door de twee nieuw gevormde lokale fusiepartijen: Lokaal! en Kernachtig Groesbeek. De portefeuille Sociaal Domein is in dezelfde vertrouwde handen gebleven van wethouder Irma van de Scheur. De contacten met de gemeente zijn goed en constructief. Zo zullen we ook in 2023 met de gemeente in gesprek zijn en blijven.

Februari 2023