Nieuws

Gemeenten zijn op straffe van ondertoezichtstelling provincie gehouden om een sluitende begroting op te stellen. Voor de wettelijke taken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet krijgen zij te weinig geld van de landelijke overheid om die goed uit te voeren. Al jaren komt onze gemeente, en vrijwel elke gemeente, hierop fors tekort, en de tekorten lopen op. Elk jaar wordt de begroting sluitend gemaakt met een greep uit de reserves, en zolang gemeentes dat nog kunnen doen, komt er niet meer geld van de landelijke overheid. Voor dit jaar dreigt het al begrote tekort op het sociaal domein nog groter te worden, vandaar dat er verder bezuinigd moet gaan worden. En die bezuinigingsopdracht wordt vooral ook binnen het sociaal domein gezocht. Dit betekent een versobering van de voorzieningen in het kader van de Wmo, jeugdzorg (vaker nee zeggen, instellen van budgetplafonds en accepteren van wachtlijsten) en de armoedebestrijding. De politieke partijen hebben in meerderheid aangegeven dat zij hiervoor open staan en uitwerking afwachten voor de begrotingsbehandeling. Desgevraagd hebben alle partijen aan de hand van een dik boekwerk beïnvloedbare posten aangegeven op welke posten zij bezuinigingsmogelijkheden zien tot een orde van 2,5 miljoen.

Het zal duidelijk zijn dat wij ons grote zorgen maken over de gevolgen van de bezuinigingen: versobering betekent dat voorzieningen minder bereikbaar worden voor hen die dat nodig hebben, of minder beantwoorden aan hun zorgvraag. Het snijden in voorzieningen op grond van louter budgettaire overwegingen leidt tot ondergraving van eerder ingezet beleid. Herijking van beleid en het zoeken naar efficiëntere wegen om de gestelde beleidsdoelen te bereiken lijkt ons de aangewezen weg naast een dringend beroep aan de landelijke overheid om voldoende middelen beschikbaar te stellen voor de opgedragen wettelijke taken. 

En dan hebben we het nog niet eens gehad over de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de gemeenten.

"Senioren kom in beweging" is van maandag t/m vrijdag om 11.00 uur te volgen op Omroep Berg en Dal TV.
Kijken dus, en doe mee!

Seniorenraad Berg en Dal

info@seniorenraadbergendal.nl

Telefoon: 06 - 33 67 73 05

Waar zijn wij mee bezig